قیمت ها به تناسب زمان خاص قابل تغییر بوده و در ایام عادی 10% تا 30% درصد تخفیف لحاظ خواهد شد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 02536600105 و 09370687963   تماس حاصل فرمایید .

شماره سوئیت تعداد تخت قیمت مصوب امکانات
1  3 تخته  97/000 تومان آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال
2  4 تخته  119/000 تومان  آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال
3  3 تخته  97/000 تومان  آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال
4  2 تخته 75/000 تومان  آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال
5  2 تخته  75/000 تومان  آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال
6  3 تخته  97/000 تومان  آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال
7  3 تخته  97/000 تومان  آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال
8  4 تخته  119/000 تومان  آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال
9  5 تخته 141/000 تومان  آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال
10  5 تخته  141/000 تومان  آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال
11  2 تخته  75/000 تومان  آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال
12  4 تخته  119/000 تومان  آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال
13  3 تخته  97/000 تومان  آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال
14  4 تخته  119/000 تومان  آشپزخانه + سرویس حمام و دستشویی + تلویزیون + یخچال